ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทศพรวิทยา

นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

นางนิราพร  ประทุมทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

นางวีร์สุดา  มะติยะภักดิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางเพ็ญศรี  พิมพวง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

นางยุวันนี  บุญศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

นางพัทยา  แก้วผง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

นายกรวิชญ์  ทุมพร

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นางสาวสุรางรัตน์  ขวัญทอง

ธุรการ

Mr.Robert  Balanves

ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

นางอุไรวรรณ  มงคลฟัก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

นางพรทิวา  แก้วกาจญน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๓

นางชมพูนุช  ปะวะระ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวอมรรัตน์  ใจกล้า

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

นางสาวเพลินพิศ  เฉือนรัมย์

ครูประจำชั้นประถมยมศึกษาปีที่ ๖/๒

นางเกษร  แป้นทอง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

นายศักดาวุธ  ไชยรัมย์

ครูประจำวิชาสังคม

นางคณาธิป  แก่นดี

ธุรการ

             Mr.Clark  Crak

ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

นางสาวกรรณิการ์  ปริโต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

นางสุภพิชญ์  พลคำแหง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

นางสาวศศิวิมล  สัตตารัมย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

นายศักดิ์ชัย  สิทธวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

นายปริญญา  มีมัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

นายสุริยา  ลาอ่อน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

นายศักดิ์ชัย  สิทธิวงศ์

ครูประจำวิชานาฏศิลป์

นางสาวสวงสุดา  ยางยุทธ์

ธุรการ

ครู

ครูต่างประเทศ (สอนภาษาจีน)

นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

นายอนิรุตต์  วาทะยา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

นายจิรศักดิ์  สร้อยแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

นางวรินทร  จึงสุริกิจ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

นายภาสกร  บุลาลม

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นายวิษณุ  พูนล้น

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนงนภัส  โลนไธสง

ธุรการ

ครู

ครูต่างประเทศ (สอนภาษาจีน)