โรงเรียนทศพรวิทยา

ประกาศ
 

ประกาศผลการเรียน &
รายงานผลการประเมิน SAR 

ประกาศผลการเรียนและผลคะแนนสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    และผลการประเมิน SAR

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการเรียนและดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ทศพรวิทยา

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย

แผนผังอาคารสถานที่

โครงสร้างบริหาร

โครงสร้างหลักสูตร

คำสั่งโรงเรียน