ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

ทำเนียบและประวัติผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา

ชื่อ: ดร.สงกรานต์   พันธุ์พินิจ

วันเดือนปีเกิด: 13  เมษายน   2510

สถานที่อยู่ในปัจจุบัน: 99  หมู่ที่ 9 บ้านโรงเลื่อย ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งหน้าที่การงาน: ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อำนวยการ

 

ประวัติการศึกษา:  - พ.ศ.  2526  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

                            - พ.ศ.  2529  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง

จังหวัด บุรีรัมย์

                            - พ.ศ.  2533  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (วท.บ) วิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

                            - พ.ศ.  2545  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                            - พ.ศ.  2558   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดการโรงเรียนทศพรวิทยา

ชื่อ: ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ

วันเดือนปีเกิด: 15  มกราคม  2503

สถานที่อยู่ในปัจจุบัน: 99  หมู่ที่ 9 บ้านโรงเลื่อย ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่งหน้าที่การงาน: ผู้จัดการ

 

ประวัติการศึกษา:  - พ.ศ.  2520  ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  อุบลราชธานี

                            - พ.ศ.  2527  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

                            - พ.ศ.  2545  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                            - พ.ศ.  2558 – ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหาร  การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อ: นายอดิศักดิ์  จูไธสง

ตำแหน่งหน้าที่การงาน: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ประวัติการศึกษา

-  ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อ: นางอรวรรณ  จูไธสง

ตำแหน่งหน้าที่การงาน: รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 

ประวัติการศึกษา

-  ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อ: นางนริศรา  มงคลดี

ตำแหน่งหน้าที่การงาน: รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

 

ประวัติการศึกษา

-  ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต

แผนภูมิการจัดการโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทศพรวิทยา