ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

เกี่ยวกับโรงเรียนทศพรวิทยา

"เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข"
 ตัวชี้วัด/ เป้าหมาย

      ทศพรวิทยา   พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่สังคมไทย

 

          ศึกษาของโรงเรียนทศพรวิทยา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นเลิศด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันโลกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น  มีภูมิคุ้มกันและอดทนต่อแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ชื่นชมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  เป็นคนดี  มีปัญญาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

          โรงเรียนทศพรวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการบริหารจัด การโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างรอบด้าน  ดำรงชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

03

          -ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

          -ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          -ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

          -ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

          -ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          -ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

          -ร้อยละของครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          -ร้อยละของครูที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          -ร้อยละของครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท หรือได้รับการอบรม

          -สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          -สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

          -สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          -สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          -สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

          -พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

          -จัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาได้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

          อัตลักษณ์  หมายถึงผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามปรัชญาทัศน์ จุดเน้น ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนทศพรวิทยา จึงได้ผลของอัตลักษณ์ตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาดังนี้    

          อัตลักษณ์   “ แต่งกายดี  มีความสุภาพอ่อนน้อม ”   แต่งกายดี    มีความสุภาพอ่อนน้อมหมายถึง  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด  รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมตาม

แบบวัฒนธรรมสังคมไทย  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและบรรยากาศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 

          เอกลักษณ์โรงเรียน  (Uniqueness)  หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้น  และจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นลักษณะโดดเด่น  เป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความสำเร็จของสถาบันเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีมีความสุภาพอ่อนน้อม  มีจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างสังคมที่ดี มีความตระหนักรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่น
มีชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนทศพรวิทยา  ดังนี้ เอกลักษณ์ “ ว่ายน้ำสุขภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า ” ความหมายการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง และการก้าวนำของเทคโนโลยี 

          เทคโนโลยี  หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆและหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกลเป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมาปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพราะปัจจุบันนี้อุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต

          โรงเรียนทศพรวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙หมู่ ๙บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก – แคนดง  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งในพื้นที่มีทั้งหมด  ๓๐ไร่  ๑งาน  ๒๖ตารางวา  อาคารเรียน  ๓หลัง  จำนวน ๒๖ห้อง  อาคารสำนักงาน ๑  หลัง  ๒ ห้อง  อาคารอเนกประสงค์ ๑หลัง    อาคารห้องปฏิบัติการ  ๑ หลัง  สระว่ายน้ำ  ๑  แห่ง จัดให้มีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน  มีครูและบุคลากร 

๔๔  คน  ลูกจ้าง นักการภารโรง แม่ครัว   ๑๐  คน   มีนางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ  เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ  นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ เป็นผู้จัดการโรงเรียน  รวม ๒ คน   รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน ๕๖ คน

          ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา นักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๘๐๐ คน

 

"ทศพรวิทยา  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สู่สังคมไทย"

 ปรัชญา

01

 วิสัยทัศน์

02

 พันธกิจ

                 ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

                 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  คิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

                 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

                 ๕. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างรอบด้าน 

                 ๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                 ๙. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำรงชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                 ๑๐.พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาจุดเน้นที่กำหนดขึ้น โดยจัดกิจกรรมตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

04

05

 เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์

โครงสร้างบริหารโรงเรียนทศพรวิทยา