"เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข"

โรงเรียนทศพรวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙ หมู่ ๙ บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก–แคนดง  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งในพื้นที่มีทั้งหมด  ๓๐ ไร่  ๑ งาน  ๒๖ ตารางวา  อาคารเรียน  ๓ หลัง  จำนวน ๒๖ ห้อง  อาคารสำนักงาน ๑  หลัง  ๒ ห้อง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง อาคารห้องปฏิบัติการ  ๑ หลัง  สระว่ายน้ำ  ๑  แห่ง จัดให้มีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน  มีครูและบุคลากร ๔๔  คน  ลูกจ้าง นักการภารโรง แม่ครัว ๑๐ คน มีนางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ  เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ 

นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ เป็นผู้จัดการโรงเรียน  รวม ๒ คน รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน ๕๖ คน

         

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา นักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๘๐๐ คน

col-icon-3.png

ปรัชญา

การศึกษาของโรงเรียนทศพรวิทยา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นเลิศด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี  มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันโลกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น  มีภูมิคุ้มกันและอดทนต่อแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ชื่นชมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  เป็นคนดี  มีปัญญาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

col-icon-4.png

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทศพรวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการบริหารจัด การโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างรอบด้าน  ดำรงชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

-- ทศพรวิทยา   พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักกีฬาอาชีพ สู่สังคมไทย --

พันธกิจ

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  คิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๕. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างรอบด้าน 

๘. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๙. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำรงชีวิตสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑๐. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาจุดเน้นที่กำหนดขึ้น โดยจัดกิจกรรมตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เอกลักษณ์/ อัตลักษณ์

อัตลักษณ์  หมายถึงผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามปรัชญาทัศน์ จุดเน้น ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนทศพรวิทยา จึงได้ผลของอัตลักษณ์ตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาดังนี้     

 

อัตลักษณ์ “แต่งกายดี  มีความสุภาพอ่อนน้อม” แต่งกายดี มีความสุภาพอ่อนน้อมหมายถึง  การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด  รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมตามแบบวัฒนธรรมสังคมไทย  โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและบรรยากาศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน  (Uniqueness)  หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้น  และจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นลักษณะโดดเด่น  เป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความสำเร็จของสถาบันเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีมีความสุภาพอ่อนน้อม  มีจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างสังคมที่ดี มีความตระหนักรับผิดชอบร่วมกับผู้อื่น มีชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนทศพรวิทยา  ดังนี้ เอกลักษณ์ “ ว่ายน้ำสุขภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า ” ความหมายการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง และการก้าวนำของเทคโนโลยี  

 

เทคโนโลยี  หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติกฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆและหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกลเป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมาปัจจุบันเทคโนโลยีได้เป็นที่สนใจของคนทุกมุมโลกทุกสาขา เทคโนโลยีจึงเป็นที่แพร่หลายและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การเรียนการศึกษาในสมัยนี้จึงมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้าไปด้วย เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพราะปัจจุบันนี้อุปกรณ์หลายชนิดก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต