ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

รางวัลพระราชทาน

รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ศิษย์เก่าดีเด่น

รับเข็ม และโล่ศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารดีเด่น

รับโล่ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑  วันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๒

คุณครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวมะลิดา  แพงยา  ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

Please reload

ผู้สนับสนุนด้านการศึกษา

ถ้วยพระราชทาน

ถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๔ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๑๕ รุ่น Junior 

การศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก

เกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการส่ง้สริมการศึกษาเอกชน

Please reload

ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ทำให้เกิดผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ระดับประเทศ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑. ถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๔ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND  CHAMPIONSHIP  ๒๐๑๕ รุ่น  Junior​

๒. เกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียง  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓.รางวัลเหรียญทอง  อันดับ ๒ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี(ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๔.ถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อนหญิง  อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ   ๑  ในการแข่งขัน   TO   BE  NUMBER  ONE  TEEN   DANCERCISE  THAILAND CHAMPIONSHIP  ๒๐๑๔ รุ่น  Junior

 

๕. เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒. เหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๕   ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓. เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-book)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๔. เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง  Webpage  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ในการแข่งขัน TO  BE NUMBER ONE TEEN   DANCERCISE  THAILAND  CHAMPIONSHIP  ๒๐๑๔ รุ่น  Junior

๖. เหรียญทอง  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ – ๓ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๗.เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๘.เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6  ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๙. เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๐. เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1- 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๑. เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๒. เหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1- 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๓. เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย  ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - 3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๔. เหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเพลงคุณธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๕. เหรียญเงิน การแข่งขันการพูดภาษาจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - 6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๖. เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๗.เหรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๘.หรียญทอง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป. ๑ – ๓ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  เหรียญทอง ๑๔ เหรียญ   เหรียญเงิน  ๓  เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ

 

๒. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เหรียญทอง ๔๐ เหรียญ  เหรียญเงิน  ๗  เหรียญ และเหรียญทองแดง ๕ เหรียญ

Dr.Songkran Phanpinit

Director of Thossaporn Wittaya School

Dr.Peerapong Phanpinit

Manager of Thossaporn Wittaya School

ผลงานดีเด่น

Please reload

Recent Posts