• Facebook
  • YouTube

SCROLL

18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

ทดลองเรียนออนไลน์ 

นักเรียนสามารถเรียน ในห้องเรียน ได้เสมือนจริง 

โรงเรียนทศพรวิทยา

ครบวงจร

ความภาคภูมิใจ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นเลิศด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันโลกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น มีภูมิคุ้มกันและอดทนต่อแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เปิดรับสมัครนักเรียน

ชิวิตในโรงเรียน

สนามกีฬา

ศิษณ์เก่า

โรงเรียนทศพรวิทยา

เกี่ยบกับโรงเรียน

โรงเรียนทศพรวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก–แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งในพื้นที่มีทั้งหมด ๓๐ ไร่ ๑ งาน  ๒๖ ตารางวา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

"ทศพรวิทยา  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และนักกีฬาอาชีพ  สู่สังคมไทย"

ความเคลื่อนไหว

มาตรการป้องกัน COVID-19

เมษายน. 30, 2563

โรงเรียนทศพรวิทยา มีความห่วงใยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Thossaporn Phanpinit

ค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษา ค่าเทอม ตำราเรียน ๘ กลุ่มสาระ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้บริหาร

I and my staff try to run the school at the highest level that we can attain.

ห้องปฎิบัติการ

เราพร้อมที่จะให้ความรู้ ประสบการ์ณ

เพื่ออวยและสานต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อัพเดทข้อมูลกิจกรรม งาน และทุนการศึกษาของทางโรงเรียน

Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารก่อนใคร

อัพเดทข้อมูลกิจกรรม งาน และทุนการศึกษาของทางโรงเรียน

..กิจกรรมที่จะมาถึง..

โรงเรียนทศพรวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙ หมู่ ๙
บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก–แคนดง 
ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
081-266-0743
044-681-087
097-181-0513
อีเมล:    tspws99@gmail.com

LINE: drsongkranp

โรงเรียนทศพรวิทยา

© 2023 by โรงเรียนทศพรวิทยา

  • YouTube
  • Facebook
  • Facebook

ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย

สถานที่ในโรงเรียน